Monthly Archives: October 2014
מאומץ/מאומצת

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום). אישור אימוץ מבי”ד הרבני האזורי שמותר/ת לבוא בקהל. אישורים מיוחדים הנושא גרושה, חלוצה או גיורת או מי שאביה נכרי…