Monthly Archives: July 2009
אנו ננסה במפגש

אנו ננסה במפגש אחד בודד להציע בפניכן “טעימות” של חלקים מברית הנישואין לתוכה אתן נכנסות עם בן הזוג. להביט בסקירה כוללת בהתהוותו של קשר ולדעת כללים שהם אפקטיביים ויצרים אווירת…