Monthly Archives: June 2003
המועצה הדתית בהוד

המועצה הדתית בהוד השרון הגתה רעיון יוצא מן הכלל, בכל מועצה דתית ראשי חתן הפותח תיק נשואים רשאי לדרוש הדרכה, וכן קימת אפשרות זו אף במועצה הדתית הוד השרון, אמנם…